KiesBeter.nl - Diabetes Interactief

KiesBeter.nl is een openbare zorgportal. Deze portal is bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van kiesBeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied.

KiesBeter.nl wordt gemaakt door het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aan kiesBeter.nl werken veel organisaties mee.

In opdracht van het RIVM heeft Emmia DIEP (het Diabetes Interactief Educatie Programma) geschikt gemaakt voor gebruik binnen KiesBeter.nl.

Overheden en bedrijven staan voor de uitdaging hun websites zó te bouwen dat ze zowel voor mensen als voor browsers en zoekmachines optimaal toegankelijk zijn. Voor het bouwen van websites bestaan internationaal erkende afspraken in de vorm van webstandaarden. Toepassing van deze standaarden levert beduidend betere websites op. De Nederlandse overheid heeft deze internationale standaarden handzaam samengebracht in een kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Het omvat 125 kwaliteitseisen ten behoeve van betere websites.

Deze versie van DIEP voldoet volledig aan de Webrichtlijnen die de overheid stelt. Emmia is na de toetsing dan ook toegevoegd aan de lijst met toegankelijke webbouwers.

Stichting Accessibility heeft de toetsing uitgevoerd. Stichting Accessibility is het expertisecentrum voor toegankelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van internet, software en elektronische toepassingen.